Where would you travel if you won £1000?

Primary tabs

Norway
9% (164 votes)
Jamaica
6% (114 votes)
Tenerife
10% (179 votes)
Barbados
10% (174 votes)
Turkey
4% (66 votes)
Dominican Republic
4% (71 votes)
Iceland
7% (135 votes)
USA
23% (412 votes)
Tobago
1% (18 votes)
Cyprus
7% (121 votes)
Denmark
4% (80 votes)
Cuba
4% (75 votes)
Japan
6% (109 votes)
Taiwan
1% (14 votes)
India
3% (53 votes)
Romania
1% (18 votes)
Total votes: 1803