Where would you travel if you won £1000?

Norway
9% (198 votes)
Jamaica
8% (179 votes)
Tenerife
9% (209 votes)
Barbados
9% (214 votes)
Turkey
4% (82 votes)
Dominican Republic
4% (92 votes)
Iceland
8% (177 votes)
USA
22% (517 votes)
Tobago
1% (22 votes)
Cyprus
6% (140 votes)
Denmark
4% (93 votes)
Cuba
4% (97 votes)
Japan
7% (166 votes)
Taiwan
1% (16 votes)
India
3% (75 votes)
Romania
1% (33 votes)
Total votes: 2310